Jeg var redd

Jeg var redd

Slangen løftet hodet, men han så det ikke. Han løp lykkelig videre.Jeg snakker om hunden Atsjoo. Vår kjære hund var i en hendelse for 3 – 6år siden. Vi var på Hvaler og jeg slapp hunden løs slik at den kunne løpe ned i hagen. Lykkelig i medvind løp den, kanskje den...

When you create nothing

When you create nothing

What are you really doing? Yes, it’s a question that keeps coming back when you're doing oral storytelling. It's an exhausting question because there are things in the question that suggest I’m not actually contributing anything socially beneficial. I love what I do...

Når det du skaper er ingenting

Når det du skaper er ingenting

Hva driver du egentlig med? Ja, det er et spørsmål som stadig kommer tilbake når man driver med det muntlig fortellerkunst. Det er et utmattende spørsmål fordi det er mange ting der som antyder at jeg faktisk ikke bidrar med noe samfunnsnyttig. Jeg stortrives i det...

Women and cats

Women and cats

In the metaverse Second Life, I came across skeletons of cats. That in turn made me think of the story that appeared in the media and that my mother reminded me of, namely a woman who was surrounded by quite a lot of cats, so many cats that it had become a nuisance to...

Kvinner og katter

Kvinner og katter

I metaverset Second Life, kom jeg over skjeletter av katter. Det igjen fikk meg til å tenke på historien som dukket opp i mediene og som moren min minnet meg om, nemlig en kvinne som var omgitt av rekke katter, så mange katter at det var blitt en plage for naboer. Jeg...

The isolated and the desire

The isolated and the desire

The new year has landed in my lap, still a time of isolation, almost two years since "society locked down" and may have become the new normal? Of course, the pandemic will pass, or we will get used to Covid's presence in our lives, but almost two years of...

Den isolerte og begjæret

Den isolerte og begjæret

Det nye året har landet i fanget, fortsatt en tid med isolasjon, snart har det gått to år siden «samfunnet stengte» og har det kanskje ikke blitt det nye normalen? Selvfølgelig vil pandemien gå over eller vi blir vant til Covids nærvær i våre liv, men nesten to år med...

Medusa’s laughter into the New Year

Medusa’s laughter into the New Year

I look down my body and see it has become conspiratorial, flowing out and hanging down, gravity bending me forward. A new year always feels like the blank sheet of paper, filled with possibilities. It has its placebo effect. I tidy, I tidy, yes, preferably in the...

Medusas latter inn i det nye året

Medusas latter inn i det nye året

Så kikker jeg nedover kroppen og ser den har blitt konspiratorisk, flyter ut og henger ned, tyngdekraften bøyer meg framover. Et nytt år føles alltid ut som det blanke arket, fylt med muligheter. Det har sin placebo effekt. Jeg rydder, jeg rydder, ja, gjerne i...

Snødatteren og Ild-sønnen

Snødatteren og Ild-sønnen

En fortelling om to søsken som er radikalt forskjellige og som ikke klarer å overkomme dette. Han omfavnet kongen som skrek av smerte.Så er det selve juleaften. Vi feirer sammen med min mor, skal kjenne lukten av jul og glemme en kort stund at vi fortsatt lever i en...