Mumle Gåsegg var det folkeeventyret vi kom på med et bitte lite snev av påske. Det begynner i det minste med et egg.

Mumle Gaas-egg

År:
1840-50
Sted:
Dovre, Oppland
Informant:
Hans Agerjordet
Samler:
P. Chr. Asbjørnsen

Det var engang fem kjærringer som gik paa en aaker og skar; alle var de barnløse, og alle ønsket de at de hadde sig et barn. Ret som det var, fik de se et urimelig stort gaas-egg, mest saa stort som et mandehode.
«Jeg saa det først,» sa den ene.
«Jeg saa det likesaa tidlig som du,» skrek den andre.
«Jagu vil jeg ha det, for jeg var den første som saa det,» svor den tredje. Slik drev de paa, og blev saa usams om egget, at de næsten vilde i luggen paa hverandre.
Men saa blev de forlikt om at de skulde eie det sammen, alle fem, og saa skulde de lægge sig paa det, som gaasa gjør, og klække ut gaas-ungen. Den første blev liggende i otte dager, og ruget og latet sig og gjorde ingenting; imens maatte de andre træle for føa baade til sig og hende. Det tok en av dem til at gi hende fantord for.

«Du kom ikke ut av egget, før du kunde pipe, du heller,» sa hun som laa og ruget; «men dette tror jeg det snarere blir folk av, for jeg tykker det mumler: «Sild og velling, graut og mjølk,» indi det alt i ett,» sa hun; «naa kan du ligge i otte dager, saa skal vi byttes til at slæpe føa i dig.»

Da den femte ogsaa hadde ligget i otte dager, hørte hun skjellig det var en unge indi egget, som skrek paa «sild og velling og graut og mjølk,» og saa pikket hun hul paa det; men istedenfor en gaasunge kom det ut en folkeunge, og fælslig styg var han, med stort hode og liten skrott, og det første den skrek paa, da den kom ut, var «sild og velling og graut og mjølk.» Saa kaldte de ham Mumle Gaas-egg.

Saa styg som han var, saa var de endda glad i ham i førstningen; men det varte ikke længe, før han blev saa graadig at han aat op al den mat de hadde. Naar de kokte sig et vellingfat eller ei grautgryte, som de tænkte de skulde ha nok av alle seks, saa hvælvet ungen det i sig alt ihop. Saa vilde de ikke ha ham længer. «Jeg har ikke kjendt mig mæt noget maal, siden denne byttingen krøp ut av eggeskalet,» sa en av dem, og da Mumle Gaas-egg hørte at de andre samstemte i dette, saa sa han, han kunde gjerne reise sin vei; «trængte ikke de til han, saa trængte ikke han til dem,» og dermed strøk han av gaarde.

Langt om længe kom han til en bondegaard, som laa i et stenlænde, og spurte efter tjeneste; der trængte de til en arbeidskar, og kallen satte ham til at sanke stein av aakeren. Ja, Mumle Gaas-egg hentet stein av aakeren, og tok dem saa store at det var mange hestelass i dem, og enten det var stort eller smaat, saa stak han det i lomma si. Det varte ikke længe før han var færdig med det arbeidet, og saa vilde han vite hvad han skulde gjøre mere.

«Du faar plukke ut den steinen av aakeren,» sa manden; «du kan da ikke være ferdig før du tar paa, veit jeg.» Men Mumle Gaas-egg tømte lommene sine, og kastet steinen i haug. Da fik kallen se at han var færdig med arbeidet, og skjønte, han fik være var med han som var saa sterk. Han fik komme ind og faa sig mat, sa han. Det mente Mumle Gaas-egg ogsaa, og han aat alene det som var laget til husbondsfolk og tjenere, og endda var han ikke halvmæt.

Det var kar til arbeidsmand, men det var farlig kar til at æte ogsaa, for det var ingen bund i ham, mente bonden. «Slik en arbeidsmand kunne æte en stakkars bonde fra gaard og grund, før en visste ordet av det,» sa han. Han hadde ikke mer arbeide til ham; det var bedst han gik til kongsgaarden.

Mumle Gaas-egg strøk til kongen, og fik tjeneste med en gang; i kongsgaarden var det nok med mat og arbeide. Han skulde være visergut og hjælpe jentene at bære ved og vand og gjøre andet smaa-arbeide. Saa spurte han hvad han skulde gjøre først.

«Han fik ta sig til at knerte sund litt ved saa længe,» sa de. Ja, Mumle Gaas-egg til at knerte og hogge, saa flisene spraket omkring ham; det varte ikke længe før han hadde hogget op alt som var der, baade av vedfang og tømmer, baade sagstokker og emningsved, og da han var færdig med det, kom han og spurte hvad han skulde ta paa med naa.
«Du kan hogge fra dig veden naa, » sa de.
«Det er ikke mer at hogge av,» sa Mumle Gaas-egg.

Det var uraad, mente gaardsfuten, og saa ut i skaalen. Men jo, Mumle Gaas-egg hadde hogget op alt ihop; det var blit ved baade av sagstokker og langtømmer. Dette var harmelig, syntes han, og saa sa han, han ikke skulde faa smake mat, før han hadde været til skogs og hogget likesaa meget tømmer, som det han hadde fliset op til ved. Mumle Gaas-egg gik til smija, og fik smeden til at hjælpe sig at lage øks av femten vaager jern. Saa for han til tømmerskogen og tok til at snauhogge; det strøk med baade bjelkegraner og mastefuruer, alt han fandt, baade paa kongens teig og paa granneteigen; han hverken kvistet eller toppet, saa det blev liggende som efter et vindfald. Saa la han et dugelig lass paa slæden og satte alle hestene føre; -men de kom ikke av flekken med det lasset, og da han tok dem i hodet og vilde faa det paa glid, drog han hodene av; saa væltet han hestene ut av skjækene op i marka, og drog fram lasset alene.

Da han kom fram til kongsgaarden, stod kongen og tømmerfuten hans i svalen og skulde ta imot ham, for det han hadde faret saa ilde med skogen – tømmerfuten hadde været borti der og set paa det. Men da Mumle Gaas-egg kom dragende hjem med halve tømmerskogen, blev kongen baade arg og ræd, og saa tænkte han, han fik vel fare varlig med ham, siden han var saa sterk.

«Det var ovleg til arbeidsmand,» sa kongen; «men hvor mye eter du om gangen?» sa han, «for naa er du vel sulten.»
Naar han skulde ha en dugelig graut, gik det med tolv tønder mjøl, sa Mumle Gaas-egg; men naar han hadde faat den til livs, kunde han trøite en stund og.
Det tok tid at faa kokt slik en graut, og imens skulde han dra ind litt ved til kokka. Han la hele vedhaugen paa en slæde, men da han skulde gjennem døra med den, var han uvøren igjen. Huset kom saa rent av lage at det gav si alle laft, saa nær var det, at han hadde dradd hele kongsgaarden overende. Da det led til at maten var færdig, sendte de ham ut til at rope ind folkene. Han ropte, saa det svarte i alle berg og aaser; men de kom ikke fort nok, tykte han; saa blev han usams med dem og slog ihjæl tolv.
«Han slog ihjæl tolv,» sa kongen, «og han æter for mange ganger tolv, men hvor mange arbeider du for?» «Det er for mange ganger tolv, det og,» sa Mumle. Da han hadde faat mat, skulde han paa laaven og treske; saa tok han unna mønsaasen og gjorde slagvol av, og da taket vilde til at falde ned av dette, tok han ei stor bjelkegran, saa kvistete som den var, og satte til mønsaas, og saa tresket han lo og halm og høi om hverandre. Det gik paa skade, for kornet og agnene føk omkring ihopes, og det stod som ei sky over hele kongsgaarden.

Da han næsten hadde gjort ifra sig treskinga, kom det fiender i landet, saa det skulde bli krig. Saa sa kongen til ham, at han fik ta folk med sig, reise i veien, og ta imot fienden og krigen; for han tænkte, de slog ham vel ihjæl. Nei, folk vilde han ikke ha skulde tynes, han vilde slaass alene han, sa Mumle Gaas-egg.
Des bedre er det, des før blir jeg kvitt ham, tænkte kongen.
Men ei dygtig klubbe maatte han ha.

De sendte bud til smeden; han smidde ei paa fem vaager. Den kunde være bra til at knække nøtter med, sa Mumle Gaas-egg. Saa smidde han ei paa femten vaager; den kunde være god til at plugge skor med, sa Mumle. Ja, større kunde ikke smeden smije den med sine folk. Saa la han til smija sjøl, Mumle Gaas-egg, og laget ei klubbe paa femten skippund, og den maatte det hundrede mand til at vende paa steet. Den syntes Mumle Gaas-egg kunde gjøre det til nød. Saa måtte han ha ei nisteskreppe; den gjorde de av femten oksehuder og stappet den fuld med mat, og saa lakket han nedover bakken, med skreppa paa ryggen og klubba paa nakken.

Da han kom saa langt at krigsfolkene fik se ham, sendte de ut en, som spurte om han vilde ta imot dem. «Bi bare til jeg faar ætt,» sa Mumle Gaas-egg, og slængte sig i bakken og satte sig til at æte bak den store matskreppa si.

Men de kunde ikke bie, de gav sig til at skyte paa ham med en gang, saa det baade regnet og haglet med riflekuler.
«Denne krækebæra mæter jeg ikke,» sa Mumle Gaasegg, og la til at æte endda mere; det beit hverken bly eller jern paa han, og matskreppa stod fremmenfor og tok av for kulene som en hel vold.

Saa tok de paa at kaste bomber og skyte med kanoner. Han grein litt for hver tryk han fik.
«Aa, det nauer ikke,» sa han. Men saa fik han en bombe i vrangstrupa.

«Tvi!» sa han og spyttet den ut igjen, og saa kom det ei lænkekule og gjorde vei i smørasken, og en anden tok matbeten bort mellem fingrene paa ham.
Da blev han arg, reiste sig, tok storklubba og slog i bakken, og spurte om de vilde ta maten av munden paa ham med blaabæra, som de blaaste ut av de grove pusterørne. Han slog nogen slag til, saa det ramlet i berg og aaser, og fienden spratt til veirs som agner, og saa var det ute med den krigen.
Da han kom hjem igjen og vilde ha mer arbeide, blev kongen rent ilde ved, for naa tænkte han, han skulde ha været kvitt ham. Han visste ingen anden raad end at sende ham til helvete.

«Du faar fare til Gammel-Erik og kræve landskylda,» sa han. Mumle Gaas-egg av gaarde, med skreppa paa ryggen og klubba paa nakken; han var ikke længe om veien; men da han kom fram, var Gammel-Erik paa overhøring. Det var ingen anden hjemme end mor hans, og hun sa, hun aldrig hadde hørt tale om nogen landskyld, han fik komme igjen en anden gang.
«Ja, kom til mig i morra!» sa han; det mente han skulde bli løgn; hadde han kommet dit, fik han bli der, og landskylda skulde han ha med, han hadde tid til at vente. Men da han hadde ætt op nista si, blev tiden lang for ham, og saa krævde han landskylda av gamlemor igjen, og sa, naa skulde hun ut med den.

Nei, det vilde hun ikke; det stod fast som gammelfurua, sa hun, og den stod utenfor porten til helvete, og var saa stor at femten mand knapt kunde favne den.
Men Mumle for op i toppen paa den og snodde og vrei den som en vijukvist, og spurte om hun ikke vilde svare landskylda naa.

Jo, saa torde hun ikke andet, og fandt ihop saa mange skillinger som han trodde sig til at bære i storskreppa. Saa for han paa hjemveien med landskylda, og straks han hadde reist, kom Gammel-Erik hjem. Da han hørte det, at Mumle hadde strøket av gaarde med storskreppa fuld av penger, dængte han først mor si, og satte saa efter ham og skulde ta ham paa spranget. Og han kom indpaa ham ogsaa, for han rendte tomreps og vinget iblandt, og Mumle maatte holde sig til marka med den tunge skreppa; men da Gammel-Erik var i hælene paa ham, tok han paa at hoppe og springe det bedste han orket, og da holdt han klubba bak, for at verge sig mot ham. Og slik gik det; Mumle holdt i skaftet, og Gammel-Erik kavet efter klubba, til de kom til en dyp dal; der svang Mumle sig fra den ene bergtoppen over paa den andre, og Gammel-Erik var saa heit til at sætte efter, at han rendte like imot klubba og datt ned i dalen og brøt av den ene foten sin – der laa han.

«Der har du landskylda,» sa Mumle Gaas-egg, da han kom til kongsgaarden, og slængte pengeskreppa bortaat kongen, saa det braket i svalen.
Kongen takket og laat vel, og lovte ham baade god løn og hjempas, om han vilde ha det; men Mumle Gaasegg vilde bare ha mer arbeide.
«Hvad skal jeg gjøre naa?» sa han.

Ja, da kongen fik tænkt sig om, saa sa han, at han fik reise til bergtrollet som hadde tat bedstefarssverdet hans, paa det slottet han hadde ved sjøen, dit ingen torde komme.
Mumle fik med sig nogen nistelass i storskreppa, og for i veien igjen, og han gik baade langt og længe, over skog og fjeld og vilde heier, til han kom til nogen store berg, der trollet skulde være som hadde tat bedstefarssverdet til kongen.

Men trollet var ikke under bar himmel, og berget var lukket, saa Mumle ikke var kar for at komme ind.
Saa gav han sig i følge med nogen steinbryterer, som holdt til paa en fjeldgaard, og laa og brøt stein oppe i disse bergene. Slik hjelp hadde de aldrig hat, for han brøt og slog i fjeldet, saa berget revnet og storsteinen væltet utover som hus; men da han skulde hvile til middag og ta paa det ene matlasset, saa var det opætt altsammen.
«Jeg bruker at ha god mathug sjøl,» sa Mumle «men den som har været her, er værre til at æte, for han har ætt benene ogsaa,» sa han.
Saa gik det den første dagen, og det gik ikke bedre den andre. Den tredje dagen la han i veien og skulde bryte berg igjen, og tok med det tredje matlasset, men da la han sig bak det, likesom han sov.

Ret som det var, kom det ut av berget et troll med sju hoder, og gav sig til at smatte og ete paa maten hans.
«Naa er det laget til, naa skal jeg æte,» sa trollet.

«Det skal vi nappes om!» sa Mumle og slog med klubba, saa hodene trillet bortefter.
Saa gik han ind i berget, som trollet var kommet ut av, og der inde stod en hest og aat av ei tønde med gloende ildmørje, og bak den stod det ei havretønde.
«Hvorfor æter du ikke av havretønda?» sa Mumle Gaas-egg.
«Av det jeg ikke er god for at snu mig,» sa hesten. «Jeg skal nok snu dig,» sa Mumle.
«Slit heller av mig hodet,» sa hesten.
Saa gjorde han det, og da blev hesten til en vakker kar. Han sa han var bergtat og omskapt til en hest av trollet, og han hjalp ham til at finde sverdet, som trollet hadde gjemt paa sengebunden, og oppi senga laa gamlemor til trollet og snorksov.
Hjemigjen for de til vands, og da de var kommet utpaa kom gamlekjærringa efter. Hun kunde ikke naa dem; saa gav hun sig til at drikke, og hun drak saa det minket og vandet faldt; men havet raadde hun ikke med at drikke op – saa sprak hun.

Da de kom til lands, sendte Mumle Gaas-egg bud, at kongen skulde hente sverdet. Han sendte fire hester, nei de rugget det ikke; han sendte otte, og han sendte tolv, men sverdet blev der det var, de orket ikke at flytte det av flekken. Men Mumle Gaas-egg tok det alene og bar det fram.
Kongen trodde ikke sine egne øine, da han saa Mumle igjen, men han laat vel og lovte baade guld og grønne skoger; og da Mumle vilde ha mer arbeide, sa han, han fik reise ut til trollslottet han hadde, det som ingen torde være paa, og der fik han ligge, til han hadde bygd bru over sundet, saa folk kunde komme fram dit; var han god for det, skulde han lønne ham vel, ja gjerne gi ham datter si, sa han.

Ja, det skulde han være god for, mente Mumle Gaas-egg. Det hadde aldrig nogen kommet fra det med livet; de som naadde saa langt at de kom frem, laa der baade dræpt og plukket smaa som gryn, og kongen tenkte han aldrig skulde se ham mere, naar han fik ham dit.
Men Mumle la i veien; han tok med sig nisteskreppa og en passelig vrang vrien furukubbe, ei telgjeøks, en blei, og nogen feitvedstikker, og saa den vesle legdegutten i kongsgaarden.

Da han kom til sundet, gik elva fuld av is og var saa strid som en foss; men han satte benene fast i bunden og vasset fram, saa han kom over tilsidst.
Da han hadde varmet og matstelt sig, vilde han sove; men det varte ikke længe før det blev slik brak og larm, som de skulde snudd op og ned paa hele slottet. Døra for op paa vid væg, og han saa ikke andet end en gapende kjæft fra dørstokken op til dørbjelken.
«Der har du en jafs, smak paa den;» sa Mumle og kastet legdegutten i gapet. «Lad mig saa se hvad du er for en, kanske det er kjends folk?»
Det var det; for det var Gammel-Erik som var ute. De tok til at spille kort; han vilde vel friste at tjene igjen noget av den landskylda, Mumle hadde truet av mor hans, da han gik paa krav for kongen. Men hvordan det gik, saa var Mumle den som vandt, for han satte kors paa de bedste kortene, og da han hadde vundet av ham alt det han hadde paa sig, maatte Gammel-Erik gi Mumle av det guldet og sølvet som var paa slottet.

Ret som det var, gik varmen ut for dem, saa de ikke kunde skjelne kortene fra hverande.
«Naa faar vi hogge ved,» sa Mumle, og hogg telgjeøksa i furukubben og dreiv ind bleien, men vriompeisen var vrang og vilde ikke kløvne straks, endda Mumle bændte og brøt med øksa. «De sier du skal være sterk,» sa han til Gammel-Erik; «spyt i neven, hugg kløene i, bænd og bryt, og la mig se hvad du duger til!» sa han.
Erik gjorde saa, og for i sprækken med begge nævene og brøt alt han orket; men med det samme slog Mumle Gaas-egg ut bleien, saa sat Gammel-Erik i klemma; siden prøvde han økshammeren paa ryggen hans. Gammel-Erik bad baade tyndt og vakkert at han skulde slippe løs, men det øret vilde ikke Mumle Gaas-egg høre paa, før han lovte, han aldrig skulde komme dit og gjøre ufred mere; og saa maatte han love at han skulde bygge bru over sundet, saa folk kunde fare over til alle aarsens tider, og den skulde være færdig, naar isen hadde gaat.

«Det var hardt,» sa Gammel-Erik.
Men det var ingen anden raad; vilde han løs maatte han love det. Men han tinget paa, at han skulde ha den første sjæla som for over brua; den skulde være sundtolden. Den skulde han ha, sa Mumle. Saa slap han løs og for hjem. Men Mumle Gaas-egg la sig til at sove paa det, og han sov til langt ut paa dagen.
Da kongen kom og skulde se om han var hakket eller om de bare hadde smaaplukket ham, maatte han vasse i penger, før han kom fram til senga; de laa i dynger og sækker til langt op paa væggen, og i senga laa Mumle og snorksov.
«Gud hjælpe baade mig og datter mi,» sa han, da han skjønte Mumle var lys levende. Jo, alting var godt og vel gjort, det kunde ingen negte; men det var ikke værdt at tale om bryllup, før han var ferdig, sa han.

En dag da, saa stod brua der fuldt færdig, og Gammel-Erik stod paa den og skulde ta tolden, han hadde tinget paa.
Mumle Gaas-egg vilde ha kongen med sig og prøve brua, men det hadde han ingen hug til. Saa satte han sig sjølv op paa en hest, og slængte den digre kongsgaardsbudeia op paa salknappen fremmenfor sig – hun saa mest ut som en diger furukubbe – og saa rei han over, saa det dundret i brua.
«Hvor er sundtolden? Hvor har du sjæla?» skrek Gammel-Erik.

«Hun sitter inde i denne furukubben; vil du ha den, faar du spytte i næven og ta den,» sa Mumle Gaas-egg. «Nei, helles tak – tar hun ikke mig, tar ikke jeg hende,» sa Gammel-Erik; «ei klemme har du faat mig i, du skal ikke faa mig i ei til,» sa han, og dermed fløi han like hjem til gamlemor si, og siden har han hverken været hørt eller spurt der.
Men Mumle Gaas-egg for hjem til kongsgaarden og vilde ha lønna kongen hadde lovt ham, og da kongen vred sig for at gi ham den, og vilde gaa fra det han hadde lovt ut, sa Mumle at det var bedst han laget sig ei dygtig nisteskreppe, saa vilde han ta løn sjøl. Ja, det gjorde kongen og da den var istand, tok Mumle kongen ut paa traakka, og gav ham en ordentlig tryk saa han for til veirs. Nisteskreppa kastet han efter ham, saa han ikke skulde være matløs, og er han ikke kommet ned igjen, saa svæver han mellem himmel og jord med mat-skreppa si den dag i dag.