Det skjer noe med deg, du møter en bekjent du ikke har sett på lenge. Du befinner deg i en situasjon du ikke var forberedt på. Du har planlagt noe lenge og endelig skal de skje. Du lever, det å leve er ikke en fortelling. Verken ditt eller mitt liv kommer som en ferdig fortelling. Når du forteller om noe som har skjedd, har det som har skjedd vært igjennom noen prosesser for at det skal framstå som noe fortellbart. Du gjør en rekke handlinger for at det skal omdannes til noe du kan formidle til andre.

For det første må du huske det som skjedde, deretter må du erkjenne det som skjedde.

Så kommer det noen faser av mimesis. Mimesis begrepet strekker seg tilbake til Aristoteles og er ofte knyttet til ”etterligning” eller representasjon. I den første fasen kalt mimesis I ligger din evne til å skille mellom handling, bevegelse og væremåte. Visse narratologiske begreper er på plass som ”konflikt” og formål og som gjør at du kan fortelle om hendelser i rekkefølge. Her evner du å velge ut hendelsene og språket framstår symbolsk.

I den neste fasen, kalt mimesis II ligger evnen til å skape et plot, en sammenheng mellom hendelsene og du kan skape en helhet ut av hendelser slik de passer sammen.

I den siste fasen, mimesis III ligger forholdet mellom fortelling og erfaring. Din formidlingsevne gjør fortellingen om til noe levende hos mottakeren slik at den som lytter får en opplevelse. Lytteren gir et nytt perspektiv på erfaringen, som igjen bringer en tilbake til mimesis I. Lytteren gjør et forsøk på å fortelle fortellingen videre.

Det er mange fortellinger jeg ikke har mulighet til å fortelle, det kan være at jeg mangler et språk, eller ikke vil anerkjenne hendelsen som viktig nok. Denne prosessen beskrevet over fører også til at fortellingen beveger seg bort fra den hendelsen det en gang var, det er momenter som blir valgt bort. Fortellingen sitter igjen med en essens av en sannhet, men ikke en fullstendig redegjørelse av det som skjedde.

Referanse artikkel
Verhesschen, P. (2003). The poem’s invitation’: Ricoeur’s concept of mimesis and its consequences for narrative educational research. Journal of Philosophy of education .