Henk Borgdorff hevder at kunstnerisk utviklingsarbeid er å tenke i, gjennom og med kunst, men ikke bare det, KU åpner opp for nye måter å tenke akademia på (Borgdorff, 2010).

Det er viktig å understreke at KU bidrar med kunnskapsproduksjon utover ferdigheter i kunsten man arbeider og forsker innenfor. Kunsten er dermed ikke KU’s eneste forskningsobjekt. Praksisen er sentralt i KU og utbyttet er et kunstverk eller en forestilling slik som det er innenfor muntlige fortellerkunst. I tillegg til verket, blir også det metodiske viktig og belyst. Borgdorff skriver at “works of art and artistic practices are not self- contained; they are situated and embedded. The meaning of art is generated in interactions with relevant surroundings. ../../.., the context in which artistic research takes place is formed both by the art world and by academic discourse;” (Borgdorff, 2010). KU skriver seg dermed inn i en rekke diskurser. For muntlig fortellerkunst vil det si at man blant annet forholder seg til KU, men også faget muntlig fortellerkunst.

Rådet er ofte, når man har temaet å forske på og en formening om rammene, at man lager et forskningsspørsmål og deretter hypoteser og eller delspørsmål. Jeg foretrekker en litt annen vei for å skape et fungerende forskningsspørsmål hvor jeg begynner med hypoteser. Disse skriver jeg underveis mens jeg leser meg opp og prøver ut diverse praktiske opplegg – altså bygger et rammeverk. En påstand eller hypotese egner seg ofte ikke innenfor KU , fordi man på forhånd ikke vet hva man vil oppdage. KU er ikke ledet av hypoteser, men oppdagelser (Borgdorff, 2010).

Selv om påstander ikke egner seg i den kvalitative metoden KU, bruker jeg likevel hypoteser for komme på sporet av et forskningsspørsmål. Det kan være nyttig å formulere noen påstander fordi det setter i gang en prosess med å formulere seg presist.

Basert på hypotesene forsøker jeg å formulere et spørsmål som skal være konkret og tydelig på hva som undersøkes. Forskningsspørsmålet er en operasjonalisering av et problem og henger sammen med hensikten og målet med forskningen. Jeg må derfor også formulere en tydelig hensikt og et mål med det jeg gjør.

Så prosessen jeg har er:

1. Bygge et rammeverk
2. Formulere påstander
3. Formulere problem, hensikt og mål.
4. Formulere et forskningsspørsmål
5. Formulere delspørsmål.

Deretter følger det en planlegging hvor jeg setter opp milepæler for hva som skal være ferdig når.

Litteratur
Borgdorff, H. (2010). The production of knowledge in artistic research. In &. H. M. Biggs, The Routledge Companion to Research in the Arts (pp. 44-63). Routledge Ltd.