Første undervisningsdag i Berlin er over og her kommer en logg fra arbeidet. Min oppgave var å lage et kurs som tok for seg elementene: jord, ild, vann og luft. Dette er inspirert av noe Marit Jerstad en gang innførte for oss, men jeg har utvidet dette arbeidet.

Første dag handlet blant annet om å se muligheter i en fortelling, slik at fortellingen ikke blir en tekst man reproduserer, men en levende skapelse som man former. Opplegget ble da følgende:

Sjekke inn
Alle står i sirkel og sjekker inn, det vil si at de sier noe om hvordan de har det i dag.

Navn og epitet
Deltakerne står i sirkel og sier sitt navn, samt at de legger på et epitet.

Navn og fall
Deltakerne går rundt, jeg sier navnet på en deltaker som stopper opp og langsom faller bakover. De andre deltakerne må hindre vedkommende fra å falle.

Gi navn
Deltakerne vandrer rundt og gi nye navn til gjenstander i rommet

Assosiasjon med videreutvikling
Med utgangspunkt i elementene assosierer vi på ulike måter.

Presentasjon
Vi setter oss ned, hver enkelt presenterer seg selv og den fortellingen de har tatt med til opplegget.

Skisse av fortellingen fortelles til en partner.

Konkretisering av elementer på lapper.
Hver deltaker får fire lapper, på lappene skal de skrive konkrete handlinger eller beskrivelser knyttet til et av elementene. F.eks. til elementet vann kan man skrive: Drikke en kopp med te. Deltakerne går i grupper på fire, de blander lappene. En deltaker trekker en lapp ad gangen. Knyttet til det som står på lappen skal de beskrive et bilde fra sin fortelling.
Deretter velger de et av bildene de har beskrevet og videreformidler det til en deltaker fra en annen gruppe.

Pause

Kaste ball
Deltakerne står i sirkel og kaster en imaginær ball med utgangspunkt i elementene. Deltakerne skal endre ballen når de har mottatt den. De skal være obs på overgangen mellom de ulike kvalitetene.

Fortellingen i syv deler
Deltakerne tar syv ark som de nummererer fra 1 til 7. De skal trekke scener fra fortellingen som tilsvarer: ofring, måltid, utrustning, kamp, budbringer scene, dialog og reise. De skal sette egen kronologi og lage en skisse av scenen på de ulike arkene. Disse arkene skal de ta vare på, for stadig kommer vi tilbake til dem og videreutvikler dem. De forteller deretter gjennom fortellingen ved hjelp av arkene.

Personlig element
Deltakeren beholder partneren fra forrige øvelse og forteller en personlig fortelling knyttet til et av elementene.

Gruppe samtale
Som gruppe samtaler vi oss gjennom de ulike elementene, for å fylle oss opp med ideer. Vi ser på betydning og ordspråk som «Like som to dråper vann.»

Lengre pause

Svar og spørsmål
Deltakerne står i sirkel, en deltaker sier et svar og nestemann stiller et absurd spørsmål til svaret.

Ordtak
Vi improviserer fram ordtak. En deltaker sier den første delen av ordtaket og nestemann fullfører det.
Deretter lager deltakerne et ordtak til egen fortelling.

Elementer i fortellingen
Deltakerne går tilbake til fortellingene og på hvert ark skriver de hvilket element den delen av fortellingen har og begrunner dette valget. Dette skrives ned på arket.

Gjenstanden
Deltakerne velger en av de syv delene av fortellingen. De velger en gjenstand fra den delen av fortellingen. Til denne gjenstanden lager de en ny fortellingen gjennom først å se på gjenstandens bakvendte fortelling. De forteller først fortellingen i grupper på tre og gruppen velger hvilken av fortellingene som skal formidles til resten av gruppen.

Dagen ble avsluttet med fortelling av disse fortellingene.

Comments

comments